You don't have javascript enabled. Good luck with that.

شب شعر آييني در نمايشگاه قرآن

بازدید کننده گرامی، شب شعر آیینی نمایشگاه قرآن برابر با تاریخ 21 خردادماه ساعت 21 در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزاری می گردد.